De Wet open overheid (Woo) is een wetvoorstel van de politieke partijen GroenLinks en D66. De wet is in het leven geroepen om overheden transparanter te maken. Verder moet deze wet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten- én goed te archiveren is. De Wet open overheid vervangt de welbekende Wet openbaring van bestuur (Wob). 

Wet open overheid 

De weg naar de invoering van deze wet was niet eenvoudig. Op 19 april 2016 was er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel. Echter, was er nog veel onduidelijk over de wet. Vooral de kosten en de uitvoerbaarheid werden betwist. In reactie hierop besloot toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Stef Blok, om een impactanalyse uit te voeren. Naar aanleiding van deze analyse werd in juni 2017 geconcludeerd dat de Woo onuitvoerbaar was én te veel kosten met zich meebracht. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar hoe de wet wél gerealiseerd kan worden. 

Invoering 

De Woo is inmiddels gewijzigd zodat de wet beter uitvoerbaar is. Op 26 januari 2021 is de wet aangenomen door de Tweede Kamer. Vervolgens is het wetsvoorstel op 5 oktober 2021 aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de wet op 1 mei 2022 in werking zal treden. Het is de bedoeling dat overheidsorganisaties ieder jaar meer informatie openbaar gaan maken. Dit wordt stapsgewijs gedaan, omdat het ontzettend veel tijd kost om deze informatie te publiceren. 

Doelen van de wet

De Woo heeft twee doelen. Allereerst worden overheidsinstanties verplicht om documenten in onderstaande categorieën actief openbaar te maken:  

 • Wet- en regelgeving 
 • Organisatiegegevens 
 • Raadsstukken 
 • Bestuursstukken 
 • Stukken van adviescolleges 
 • Convenanten 
 • Jaarplannen en -verslagen 
 • Wob/Woo-verzoeken 
 • Onderzoeken 
 • Beschikkingen 
 • Klachten

Verder verplicht de Woo gemeentes om de informatiehuishouding op orde te brengen. Volgens de Archiefwet moeten gemeentes documenten conform volgens de juiste wet- en regelgeving bewaren. In de Woo wordt dit nogmaals herhaald. 

Archive-IT kan u helpen! 

Wanneer de Woo in werking treedt, kunnen veel overheidsinstanties in de problemen raken omdat ze (nog) niet kunnen voldoen aan deze nieuwe wet. Overheidsinstanties hebben vaak een hybride archief, waardoor het moeilijk kan zijn om overzichtelijk informatie te archiveren en de juiste kenmerken te geven. Daarnaast moeten deze documenten volgens de juiste wet- en regelgeving bewaard worden, waarbij het retentiebeleid een belangrijk aspect is. Hiervoor is een goed archiefplan- en systeem noodzakelijk.  

Benieuwd naar de mogelijkheden om dit archief conform de juiste retenties in te richten om zo ook beter aan te sluiten op de Woo? Wij gaan graag in gesprek! Neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs!  

Inschrijven voor nieuwsbrief